NAND大小

在大多数情况下,一个有效的NAND备份文件大小应该是下面列举的其中一个。

偶尔你会得到一个和下面列举的文件大小不同的备份。如果备份文件比期望的更大则没什么关系,但要确保不要比下面列举的文件大小要更小

注意minNAND是为了节省空间而制作的最小备份。它可能与你设备上其他NAND备份文件的大小不一致。只要保证minNAND的大小与本页面提到的其中一个尺寸相匹配即可。

品牌名指的是你设备上NAND芯片的制造商,不是指你SD卡的牌子.

你的备份应该与下面列举的某个文件大小相一致。否则你应该删掉它,再重新做一个!

2DS:

+ Toshiba(东芝)NAND:   
 988.807.168 bytes = 943 MiB  

+ Toshiba NAND:  
 1.979.711.488 bytes = 1.84 GiB  

+ Samsung(三星)NAND:  
 1.000.341.504 bytes = 954 MiB  

+ Samsung NAND:  
 1.300.234.240 bytes = 1.21 GiB  

老3DS:

+ Toshiba NAND:   
 988.807.168 bytes = 943 MiB  

+ Samsung NAND:  
 1.000.341.504 bytes = 954 MiB  

新3DS:

+ Toshiba NAND:  
 1.979.711.488 bytes = 1.84 GiB  

+ Samsung NAND:  
 1.300.234.240 bytes = 1.21 GiB  

+ Samsung NAND:
 1.954.545.664 bytes = 1.82 GiB
如需获取教程帮助,请参见常见问题
觉得本教程很有帮助?请支持我的劳动成果,给我打赏